Platform Evorio

Informujemy, że firma Pronos Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: „Opracowanie innowacyjnej cyfrowej platformy Evorio wspomagającej budowę zrównoważonych kolekcji produktowych, wykorzystującej mechanizmy sztucznej inteligencji do ułatwiania sieciom handlowym skutecznej realizacji transformacji ekologicznej i współpracy z globalnym ekosystemem dostawców w procesie produkcyjnym.”.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0405/22
Wartość projektu: 6 394 943,36 zł
Kwota dofinansowania: 3 888 608,94 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe.

Cel projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii IT wspierającej współpracę w/w sieci z globalnym ekosystemem dostawców w zakresie wyboru i dopasowania oferty produktowej do celów strategicznych firmy ukierunkowanej na optymalizację procesów produkcyjnych, pracę zdalną, wspieranie rozwiązań ekologicznych oraz wykorzystanie maszynowego uczenia

Pronos Sp. z o.o. implements a project: “Development of the Evorio digital platform supporting the construction of sustainable product collections, using artificial intelligence mechanisms to facilitate the implementation of ecological transformation by retail chains and cooperation with the global supplier ecosystem in production proces.”, under the Intelligent Development Programme (Sub-measure 1.1.1 Industrial research and development works carried out by enterprises).

Co-financing agreement no: POIR.01.01.01-00-0405/22
Value of the project: PLN 6 394 943,36
Value of EU co-financing: PLN 3 888 608,94  

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Programme. The project is being implemented under the competition held by the National Centre for Research and Development: Fast Track – Digital Innovations.

The goal of the project is to develop innovative IT technology supporting the cooperation of retailers & suppliers in the selection and adjustment of the product offer to the company’s strategic goals aimed at optimizing production processes, remote work, supporting ecological solutions and the use of machine learning.