Evorio-Plattform

Informujemy, że firma Pronos Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: „Opracowanie innowacyjnej cyfrowej platformy Evorio wspomagającej budowę zrównoważonych kolekcji produktowych, wykorzystującej mechanizmy sztucznej inteligencji do ułatwiania sieciom handlowym skutecznej realizacji transformacji ekologicznej i współpracy z globalnym ekosystemem dostawców w procesie produkcyjnym.”.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0405/22
Wartość projektu: 6 394 943,36 zł
Kwota dofinansowania: 3 888 608,94 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe.

Cel projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii IT wspierającej współpracę w/w sieci z globalnym ekosystemem dostawców w zakresie wyboru i dopasowania oferty produktowej do celów strategicznych firmy ukierunkowanej na optymalizację procesów produkcyjnych, pracę zdalną, wspieranie rozwiązań ekologicznych oraz wykorzystanie maszynowego uczenia

Pronos Sp. z o.o. z o.o. setzt ein Projekt um: „Entwicklung der digitalen Evorio-Plattform zur Unterstützung des Aufbaus nachhaltiger Produktkollektionen unter Verwendung von Mechanismen der künstlichen Intelligenz, um die Umsetzung der ökologischen Transformation durch Einzelhandelsketten und die Zusammenarbeit mit dem globalen Lieferantenökosystem in Produktionsprozessen zu erleichtern.“ im Rahmen der intelligenten Entwicklung Programm (Untermaßnahme 1.1.1 Von Unternehmen durchgeführte industrielle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten).

Kofinanzierungsvereinbarung Nr.: POIR.01.01.01-00-0405/22

Wert des Projekts: 6.394.943,36 PLN

Wert der EU-Kofinanzierung: 3.888.608,94 PLN

Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms für intelligente Entwicklung kofinanziert. Das Projekt wird im Rahmen des Wettbewerbs des Nationalen Zentrums für Forschung und Entwicklung: Fast Track – Digitale Innovationen umgesetzt.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung innovativer IT-Technologie, die die Zusammenarbeit von Einzelhändlern und Lieferanten bei der Auswahl und Anpassung des Produktangebots an die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützt, die auf die Optimierung von Produktionsprozessen, Remote-Arbeit, die Unterstützung ökologischer Lösungen und den Einsatz von maschinellem Lernen abzielen.